Pořízení velkoprostorového automobilu pro potřeby terénní pečovatelské služby

irop-3

Název projektu: Pořízení velkoprostorového automobilu pro potřeby terénní pečovatelské služby
Realizace: 13.10. 2021 – 30. 12. 2022
Žadatel: Charita Litoměřice
Zodpovědná osoba: Mgr. Jan Kučera
Celkové zp. náklady: 1 393 000 Kč
Dotační program: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016495

Projekt řeší zkvalitnění a zvýšení variability vozového parku terénní pečovatelské služby Charity Litoměřice. Předmětem projektu je pořízení velkoprostorového automobilu pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu především za účelem zajištění jejich kontaktu se společenským prostředím, tzn. doprovázení klientů k lékaři, za orgány veřejné moci či instituce poskytující veřejné služby, stejně jako jejich každodenní dopravu do denního stacionáře. 

Hlavním cílem předkládaného projektu je investicí do sociální infrastruktury vytvořit mobilní zázemí pro rozšíření poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a posílit tak mimo jiné schopnost sociálních služeb reagovat na krizi související s pandemií COVID-19.

Za dílčí cíle projektu můžeme považovat:

  • zvýšení dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací,
  • zvýšení kvality poskytované pečovatelské služby,
  • vybudování odpovídajícího mobilního zázemí pro pracovníky a klienty poskytovatele sociálních služeb,
  • rozšíření a zvýšení kvality materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století.

Realizace projektu přinese:

  • zlepšení dostupnosti služeb (zdravotních, úřady apod.) pro pohybově omezené osoby,
  • zjednodušení a zkvalitnění přepravních možností pečovatelské služby ve vztahu ke klientům navštěvující denní stacionář,
  • zvýšení kvality a efektivity poskytovaní pečovatelské služby,
  • přizpůsobení nabídky služeb pečovatelské služby všem skupinám klientů, tj. včetně těch s omezenou schopností pohybu,
  • snížení rozdílů v úrovni zajištění a poskytování služeb, které zejména ve venkovských oblastech panují mezi jednotlivými regiony Litoměřicka.

Cíle projektu bude dosaženo nákupem velkoprostorového automobilu, který rozšíří a zkvalitní stávající vozový park týmu pečovatelské služby žadatele a umožní pečovatelské službě zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím, tzn. doprovázení klientů k lékaři, za orgány veřejné moci či instituce poskytující veřejné služby, a to především u osob s omezenou schopností pohybu.

Projekt „Pořízení velkoprostorového automobilu pro potřeby terénní pečovatelské služby“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Plakát - Velkoprostorový vůz