Rozšíření materiálně technické základny

irop-3

Název projektu: Rozšíření materiálně technické základny terénní pečovatelské služby
Realizace: 10. 5. 2022 – 30. 11. 2023
Žadatel: Charita Litoměřice
Zodpovědná osoba: Mgr. Jan Kučera
Celkové zp. náklady: 7 531 287 Kč
Dotační program: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017307

Cílem projektu je navýšení kapacity vozového parku o 5 nových automobilů, kterou si vyžádala od 1.1.2022 navýšená okamžitá kapacita sociální služby o 4 klienty a současné rozšíření týmu pečovatelek a sociálních pracovníků o 5 osob, a dále modernizaci a doplnění materiálně technického základny pečovatelské služby (vybavení zázemí kancelářským nábytkem a kancelářskou a IT technikou, pořízení kompenzačních pomůcek pro pečovatelky a pořízení osobních ochranných prostředků pro pracovníky pečovatelské služby). 

Realizací projektu dojde na území města Litoměřice a v okolních obcích:

 • k významnému rozšíření poskytování kvalitní terénní pečovatelské služby,
 • ke zkvalitnění nabídky a rozvoji sociálních služeb,
 • ke zvýšení možnosti úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, čímž se přispěje ke zvyšování zaměstnanosti v regionu.

Dílčí cíle projektu je možné definovat následovně:

 • zvýšení dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací,
 • zvýšení kvality a kapacity poskytované pečovatelské služby,
 • zkvalitnění podmínek pro výkon sociální služby,
 • rozšíření a zvýšení kvality materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století,
 • zvýšení zaměstnanosti z řad cílových skupin projektu.

Realizace projektu přinese:

 • zvýšení kvality a efektivity poskytovaní pečovatelské služby,
 • možnost integrace souvisejících služeb poskytovaných žadatelem,
 • snížení rozdílů v úrovni zajištění a poskytování služeb, které zejména ve venkovských oblastech panují mezi jednotlivými regiony Litoměřicka,
 • pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti,
 • pro osoby z cílových skupin:
  • usnadnění návratu do plnohodnotného života,
  • zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce.

Projekt „Rozšíření materiálně technické základny terénní pečovatelské služby“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Plakát - rozšíření materiálně technické základny