Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb Charity Litoměřice

logo-irop-3

Název projektu: Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb Charity Litoměřice
Realizace: od 1. 7. 2019 – 4. 5. 2020
Žadatel: Charita Litoměřice
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kučera
Partner projektu: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Celkové zp. náklady: 1 800 500 Kč
MAS České středohoří: IROP - Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012204

Hlavním cílem projektu bylo investicí do sociální infrastruktury vytvořit mobilní zázemí pro poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením na území MAS České středohoří.

Cíle projektu bylo dosaženo nákupem 2 automobilů, které doplnily a zkvalitnily stávající vozový park našeho týmu pečovatelské služby.

Realizací projektu došlo na území MAS České středohoří:

 • ke zkvalitnění nabídky a rozvoji sociálních služeb,
 • ke zvýšení možnosti úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování pro cílové skupiny projektu.

Primárním problémem, k jehož eliminaci měla realizace projektu přispět, bylo snižování nerovností, podpora sociálního začleňování a ve finální části také zvyšování zaměstnanosti z řad osob, které byly sociálně vyloučené, či byly ohroženy sociálním vyloučením, a to formou zkvalitnění a tím i zefektivnění poskytovaných sociálních služeb pomocí zlepšení materiálně technické základny poskytované terénní pečovatelské služby Charity Litoměřice.

Příčinami nižší kvality a horší dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi na území MAS České středohoří a ORP Litoměřice byla zejména nevyhovující stav současného mobilního zázemí pečovatelské služby žadatele - Charity Litoměřice.

Dosavadní mobilní zázemí pečovatelské služby nevyhovovalo zejména:

 • nedostatečnou materiálně technickou základnou mobilního týmu pro poskytování sociálních služeb, zejména s ohledem na jejich předpokládané a potřebné rozšíření,
 • neatraktivním prostředím mobilního týmu pro poskytování sociálních služeb,
 • vozovým parkem, který většinou svých vozů již:
  • dispozičně neodpovídal potřebám zaměstnanců a klientů,
  • neodpovídal požadavkům standardů kvality poskytování sociálních služeb,
 • vysokými a neúměrnými náklady na údržbu zastaralého technického vybavení,
 • nedostatečným technickým vybavením pro účely plnění stále náročnějších úkolů v oblasti sociálních služeb.

Uvedené faktory silně limitují možnosti dalšího rozvoje služby, resp. často z části chybějící technické vybavení ztěžuje řádné poskytování služby a zajištění její dostupnosti cílovým skupinám projektu. Fungující automobily by dále zvýšily dostupnost a zlepšily kvalitu poskytování terénní péče s lepší možností řešení krizových situací ohrožujících osoby z cílových skupin. Navrhovaný projekt reaguje na výše popsanou výchozí situaci. Jeho cílem je nákup 2 dalších nových automobilů - elektromobilů, které doplní stávající mobilní zázemí pro kvalitní a efektivní poskytování terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Cíle projektu:


Hlavním cílem předkládaného projektu bylo investicí do sociální infrastruktury vytvořit mobilní zázemí pro poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Realizací projektu dojde na území MAS České středohoří:

 • ke zkvalitnění nabídky a rozvoji sociálních služeb,
 • ke zvýšení možnosti úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování pro cílové skupiny projektu.

Cíle projektu bude dosaženo nákupem 2 automobilů, které doplní a zkvalitní stávající vozový park týmu pečovatelské služby žadatele.

V rámci projektu tak zkvalitnilo mobilní zázemí pro tým pečovatelské služby, které v době  realizace projektu podle přepočtených pracovních míst dosahoval počtu 12,5 pracovníků.

Pečovatelská služba, která je ve vytvořeném mobilním zázemí poskytována, je registrována pod identifikátorem 3403190. Její okamžitá kapacita v době realizace projektu činila 11 klientů.

Dílčími cíli projektu bylo také:

 • zvýšení dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací,
 • zvýšení kvality poskytované pečovatelské služby,
 • zvýšení kvality poskytování soc. služeb v regionu s vysokou koncentrací osob soc. vyloučených a osob ohrožených soc. vyloučením,
 • vybudování odpovídajícího mobilního zázemí pro pracovníky a klienty poskytovatele soc. služeb,
 • rozšíření a zvýšení kvality materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století,
 • odpovídající pozitivní vliv na proces soc. inkluze a množství soc. patologie,
 • zvýšení zaměstnanosti z řad cílových skupin projektu.

Výsledky projektu:

Realizace projektu přinesla:

 • zvýšení kvality a efektivity poskytovaní pečovatelské služby,
 • zvýšení dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací,
 • možnost integrace souvisejících služeb poskytovaných žadatelem a také partnerem projektu,
 • snížení rozdílů v úrovni zajištění a poskytování služeb, které zejména ve venkovských oblastech panují mezi jednotlivými regiony Ústeckého kraje, ORP Litoměřice a MAS České středohoří,
 • pro osoby z cílových skupin:
  • usnadnění návratu do plnohodnotného života,
  • zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU