Rozšíření terénní pečovatelské služby

irop-3

Název projektu: Rozšíření terénní pečovatelské služby Charity Litoměřice
Realizace: od 1. 6. 20 – 30. 12. 2021
Žadatel: Charita Litoměřice
Zodpovědná osoba: Mgr. Karolína Wankovská DiS.
Partner projektu: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Celkové zp. náklady: 1 821 000 Kč
MAS České středohoří: IROP-Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014649

Hlavním cílem projektu bylo investicí do sociální infrastruktury vytvořit mobilní zázemí pro rozšíření poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením na území MAS České středohoří.

Cíle projektu bude dosaženo nákupem 2 automobilů, které rozšíří a zkvalitní stávající vozový park týmu pečovatelské služby žadatele.

 • ke zkvalitnění nabídky a rozvoji sociálních služeb,
 • ke zvýšení možnosti úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování pro cílové skupiny projektu.

Primárním problémem, k jehož eliminaci měla realizace projektu přispět, je snižování nerovností, podpora sociálního začleňování a ve finální části také zvyšování zaměstnanosti z řad osob, které byly sociálně vyloučené, či byly ohroženy sociálním vyloučením, a to formou zkvalitnění a tím i zefektivnění poskytovaných sociálních služeb pomocí zlepšení materiálně technické základny poskytované terénní pečovatelské služby Charity Litoměřice. 

Příčinou dosavadní nižší kvality a horší dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi na území MAS České středohoří a ORP Litoměřice byl zejména nevyhovující stav současného mobilního zázemí pečovatelské služby žadatele - Charity Litoměřice.

Dosavadní mobilní zázemí pečovatelské služby nevyhovovalo zejména:

 • nedostatečnou materiálně technickou základnou mobilního týmu pro poskytování sociálních služeb, zejména s ohledem na jejich předpokládané a potřebné rozšíření,
 • neatraktivním prostředím mobilního týmu pro poskytování sociálních služeb,
 • vozovým parkem, který většinou svých vozů již:
  • dispozičně neodpovídající potřebám zaměstnanců a klientů,
  • neodpovídá požadavkům standardů kvality poskytování sociálních služeb,
 • vysokými a neúměrnými náklady na údržbu zastaralého technického vybavení,
 • nedostatečným technickým vybavením pro účely plnění stále náročnějších úkolů v oblasti sociálních služeb.

Uvedené faktory silně limitovali možnosti dalšího rozvoje služby, resp. často z části chybějící technické vybavení ztěžovalo řádné poskytování služby a zajištění její dostupnosti cílovým skupinám projektu. Fungující automobily by zvýšily dostupnost a zlepšily kvalitu poskytování terénní péče s lepší možností řešení krizových situací ohrožujících osoby z cílových skupin. Projekt reaguje na výše popsanou výchozí situaci. Jeho cílem byl nákup 2 dalších nových automobilů- elektromobilů, které měli rozšířit stávající mobilní zázemí pro kvalitní a efektivní poskytování terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Cíle projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu bylo investicí do sociální infrastruktury vytvořit mobilní zázemí pro kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Realizací projektu došlo na území MAS České středohoří:

 • k významnému rozšíření poskytování kvalitní terénní pečovatelské služby,
 • ke zkvalitnění nabídky a rozvoji sociálních služeb,
 • ke zvýšení možnosti úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, čímž se přispěje ke zvyšování zaměstnanosti v regionu.

Pečovatelská služba, která je s vytvořeném mobilním zázemí poskytována, je registrována pod identifikátorem 3403190. Její okamžitá kapacita v době realizace projektu činila 11 klientů. 

Dílčími cíli projektu byly také:

 • zvýšení dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací,
 • zvýšení kvality poskytované pečovatelské služby,
 • zvýšení kvality poskytování soc. služeb v regionu s vysokou koncentrací osob soc. vyloučených a osob ohrožených soc. vyloučením,
 • vybudování odpovídajícího mobilního zázemí pro pracovníky a klienty poskytovatele soc. služeb,
 • rozšíření a zvýšení kvality materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století,
 • odpovídající pozitivní vliv na proces soc. inkluze a množství soc. patologie,
 • zvýšení zaměstnanosti z řad cílových skupin projektu.

Výsledky projektu:

Realizace projektu přinesla:

 • zvýšení kvality a efektivity poskytovaní pečovatelské služby,
 • zvýšení dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací,
 • možnost integrace souvisejících služeb poskytovaných žadatelem a také partnerem projektu,
 • snížení rozdílů v úrovni zajištění a poskytování služeb, které zejména ve venkovských oblastech panují mezi jednotlivými regiony Ústeckého kraje, ORP Litoměřice a MAS České středohoří,
 • pro osoby z cílových skupin:
  • usnadnění návratu do plnohodnotného života,
  • zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce.

Na projekt byla poskytována finanční podpora z EU.