Stavební úpravy č.p. 380 - Sociální byty, Brozany

irop-3

Název projektu: Stavební úpravy č.p. 380 - Sociální byty, Brozany nad Ohří 
Realizace: od 19.5.2017 – předpoklad 31. 3. 2022
Žadatel: Městys Brozany nad Ohří
Zodpovědná osoba: Václav Bešta, starosta Městys Brozany nad Ohří
Partner projektu Charita Litoměřice (i pro dobu udržitelnosti projektu - předpoklad do 31.3.2027)
Dotační program: 80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II. - SC 2.1
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009578

Proč projekt vznikl:

Primárním problémem, k jehož eliminaci má realizace projektu přispět, je snižování nerovností a podpora sociálního začleňování. Do této oblasti je již nyní investováno množství prostředků nejen prostřednictvím programů EU, ale iz národních zdrojů a dokonce zdrojů soukromých. To vše se dějev souladu s myšlenkou, že prostředky vynaložené na prevenci sociálně patologických jevů na jedné straně, představují na straně druhé uspořené prostředky v souvislosti s represemi, vymáháním práva, uplatňováním sankcí, odstraňováním škod, výdaji na zdravotní péči atp. Úspěšnost takové prevence podmiňuje celá řada, mnohdy zdánlivě nevýznamných faktorů, na jejichž pozitivní ovlivnění se projekt zaměřuje.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do bytové infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní vytvoření prvku systému vedoucího k sociální inkluzi a zajistí osobám z cílových skupin přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. Očekávaným výsledkem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality služeb, vedoucích k sociální inkluzi, snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. Cílem dostupného nájemního sociálního bydlení je umožnit sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do běžného nájemního bydlení. Smyslem je vytvořit takový systém, který pomůže osobám v tak obtížné situaci, jako je ztráta bydlení, či její hrozba, aby se z této nepříznivé situace vymanily a překonaly ji s co možná nejnižšími negativními dopady na psychický stav jedince, resp. rodiny.

Realizace projektu:

Realizací projektu dojde k zajištění pomoci osobám z cílových skupin k přístupu a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. Objekt č.p. 380 se nachází v centru města, tedy v lokalitě, kde běžně žijí lidé mimo cílové skupiny. Taková lokalizace zabrání prostorové segregaci, zamezí sociální exkluzi osob spadajících do cílové skupiny a naopak podpoří jejich integraci do života majoritní společnosti. Osoby z cílových skupin budou mít díky prostorovému začlenění rovněž mnohem více možností navazovat vtahy a vazby (sousedské, přátelské aj.) s osobami z majoritní společnosti. Podmínkou realizace projektu je rovněž poskytování sociální práce po celou dobu udržitelnosti projektu. Žadatel při svém rozhodování o pronájmu bytů vzniklých prostřednictvím realizace projektu, bude aktivně spolupracovat především s partnerem projektu - nezisková organizace Charita Litoměřice. Pracovníci této organizace působí v Brozanech nad Ohří v problémových lokalitách poskytují sociální poradenství, pomoc a podporu při jednání s úřady, školou, OSPOD, úřadem práce, při řešení finančních problémů, naplnění volného času dětí, a to vždy dle individuálních potřeb jednotlivých rodin.

Cílová skupina:

V souladu s Výzvou jsou cílovou skupinou projektu myšleny osoby v bytové nouzi. V rámci specifického výběru žadatel zvolil tyto podskupiny:

 • Muži a ženy v seniorském věku;
 • Osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení);
 • Matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě.

Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.

Klíčové aktivity:

Přípravné aktivity: Formulace projektového záměru, pracovní setkání zástupce žadatele a dalších aktérů projektové přípravy. Stanovení cílů projektu a jeho obsahové náplně v souladu s podmínkami IROP, interní analýza cílových skupin a definování potřeb, vytvoření projektového týmu a definování rolí a kompetencí jeho členů; konzultace projektového záměru se zástupci poskytovatele dotace a partnerem projektu; zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a rozpočtu stavební části, výkazu výměr; zajištění zdrojů k předfinancování projektu a k financování vlastního podílu; zajištění stavebního povolení, územního souhlasu na plynovou přípojku; zpracování studie proveditelnosti, žádosti pro podání projektu do IROP.

Hlavní aktivity projektu: Rekonstrukce a úpravy příslušných prostor dotčené nemovitosti a vznik 6 bytových jednotek sociálního bydlení dle přiložené PD a rozpočtu; pořízení základního vybavení bytových jednotek (součástí položkového rozpočtu stavby a PD); úpravy společných prostor bytových jednotek dle přiložené PD a rozpočtu. Veškeré aktivity projektu jsou detailně popsány v projektové dokumentaci a v dílčích položkových rozpočtech ke stavbě a vybavení.

Dílčí cíle projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce nemovitosti ve vlastnictví žadatele spočívající v přizpůsobení prostor požadavkům sociálního bydlení, tj. vzniku 6 sociálních bytů se společnými prostorami. Součástí projektu je rovněž pořízení základního vybavení jednotlivých bytových jednotek.

Partnerství

Charita Litoměřice vstoupila do partnerství na konci roku 2021 a zavázala se zejména k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících povinností:

 • spolupráce a koordinace s Příjemcem při zajišťování činností dle partnerské smlouvy. a) a dalších činností souvisejících s realizací Projektu,
 • poskytování informací souvisejících s realizací Projektu na žádost Příjemce,
 • řádné uchovávání veškeré dokumentace k individuálním plánům klientů sociálních bytů po dobu udržitelnosti projektu. týkající se Projektu ve stejném rozsahu, jakým Příjemce vykonává tuto činnost podle podmínek stanovených právním aktem o poskytnutí dotace, minimálně v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, a dále po dobu 10 let od roku následujícím po ukončení realizace Projektu; touto činností Partner projektu zaváže i své dodavatele v rámci Projektu,
 • realizace propagace a publicity Projektu v souladu s pokyny Příjemce a dokumentací IROP,
 • umožnění provedení kontrol sociálních výstupů Projektu, které realizuje Partner projektu v rámci Projektu, poskytování součinnosti oprávněným osobám, jenž jsou určeny v programové dokumentaci IROP, a poskytování informací o prováděných kontrolách Příjemci,
 • zajišťovat v rámci projektu poskytování sociální práce formou terénního programu dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v budově určené k sociálnímu bydlení a to po celé období udržitelnosti projektu.
 • předkládat platné pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.
 • další nezbytná součinnost požadovaná Příjemcem dotace včetně poskytnutí nezbytných údajů pro podání Žádosti o na základě příslušné výzvy.

Kontaktní osobou partnerské organizace je Jakub Ružbatský, tel.: 731 402 435, mail.: jakub.ruzbatsky@litomerice.charita.cz