Poslání a vize

Nestátní nezisková organizace Charita Litoměřice je součástí rozsáhlé sítě 348 charit, které se na regionální úrovni sdružují do dvou arcidiecézních a šesti diecézních charit. Svou strukturou kopíruje Charita ČR církevní hierarchii. Charita Litoměřice tak nepředstavuje individuální subjekt, ale skutečně významného aktéra na poli sociálních služeb, podpory sociálního začleňování a boje proti nerovnosti a znevýhodnění.

Naším posláním je v souladu s křesťanskými hodnotami římskokatolické církve, pomáhat bližním bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Charita Litoměřice provozuje, několik středisek, kde jsou poskytovány služby různým cílovým skupinám. Dům P. Marie Pomocné, kde najdeme nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům, je určen pro osoby bez přístřeší. V dalších zařízeních jsou poskytovány služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se jak o služby pobytové (Domov na Dómském pahorku, Charitní domov sv. Zdislava, tak terénní (Pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská a terénní program).
Cílem služeb poskytovaných Charitou Litoměřice je zvýšení kvality života klientů a pomoc s řešením jejich krizových situací, které nedovedou sami řešit.

Charita Litoměřice je evidovanou právnickou osobou. Zřízena byla biskupem litoměřickým dne 12. června 1991 podle Kodexu kanonického práva can. 116 CIC a je součástí římskokatolické církve. Jejím statutárním zástupcem je ředitel jmenovaný diecézním biskupem.

Činnost charity se řídí stanovami ze dne 1. 8. 2010 schválenými biskupem litoměřickým.

Charita Litoměřice je evidována v Rejstříku právnických osob podle § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, u Ministerstva kultury České republiky jako součást římskokatolické církve. Do tohoto rejstříku byla zařazena dne 30. 10. 1996.