Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je služba zdravotní a je určena pro krátkodobé i dlouhodobé klienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou být léčeni v domácnosti. Služba je poskytována na základě indikace (poukaz na péči) praktického lékaře nebo nemocnice registrovanými zdravotními sestrami. Klient za službu neplatí, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

chops

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče (tzv. home care) - domácí péče je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí. Je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Tuto službu provádějí zdravotní sestry, které splňují kvalifikační předpoklady pro výkon práce v terénu (registrace). Umožňujeme tak lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí. Snažíme se o zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta. Součástí Domácí zdravotní péče je také nácvik soběstačnosti a sebepéče. Cílem je zlepšení kvality života pacientů, eventuálně důstojné zakončení života v domácím prostředí. Součástí je také péče o pacienty v terminálním stádiu života a domácí hospicová péče.

Naše zařízení je registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení, jehož náplní je zajišťování tzv. domácí péče (home care). Jedná se o dlouhodobý trend ve zdravotnictví, kdy se dává přednost léčbě v domácím prostředí před ústavním zařízením; rovněž doba hospitalizace v nemocnicích se zkracuje a doléčování potom probíhá doma. Vychází se přitom z předpokladu, že zvláště naši starší spoluobčané nechtějí opouštět své domácí prostředí – mimo domov ztrácejí svou psychickou rovnováhu, což se odráží i na jejich zdravotním stavu. K výkonům domácí zdravotní péče není nutný písemný souhlas pacienta. Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění neposkytujeme. Občanům, kteří se obtížně orientují v dnešním zdravotním a sociální systému, jsme připraveni bezplatně poradit, případně zprostředkovat další pomoc.

Provozní doba Domácí zdravotní péče je v čase 7:00 - 15:30 nebo dle indikace lékaře pondělí až neděle 0:00 - 24:00.

Paliativní a domácí hospicová péče

Je poskytována za účelem zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Je poskytována zdravotními sestrami s dostupností 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zdravotní sestry spolupracují s praktickými lékaři, pečovatelskou službou, sociálním pracovníkem, pastoračním asistentem a knězem. Nedílnou součástí je spolupráce s nutriční poradnou a ambulancí bolesti, pokud je již pacient registrován. Na charitě je možné si i zapůjčit kompenzační pomůcky.

Ošetřovatelskou paliativní péči indikuje registrující praktický lékař, ambulantní specialista (lékař paliativní medicíny, léčby bolesti, onkolog, geriatr, neurolog aj.) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na dobu 14 dnů po propuštění z nemocnice.

Časté dotazy

Kdo může požádat o domácí zdravotní péči?

O domácí péči může požádat každý, který potřebuje zdravotní péči, která se dá řešit v domácích podmínkách. Viz sekce Prováděné úkony, Poskytované zdravotní výkony

Kolik za domácí zdravotní péči zaplatím?

Tato služba je hrazená ze zdravotního pojištění, takže si zdravotní sestry žádají zdravotní pojišťovnu o úhradu výkonů.

Co musím udělat, pokud chci domácí zdravotní péči?

Nejdůležitější je komunikace s Vaším praktickým lékařem, který indikuje zdravotní zákroky a stejně tak i frekvenci v rámci ORP poukazu. Následně se lékař musí s námi spojit.  Je možné využít při komunikaci i náš zdravotní personál, který pohovoří s lékařem společně s Vámi. 

Prováděné úkony

 • měření fyziologických funkcí
 • měření glykémie glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace s. c., i. m. injekcí, opiátů, aplikace i. v., s. c. infuzí
 • ošetření a převazy ran, dekubitů
 • péče o stomie, tracheostomie
 • péče o drény, žaludeční sondy
 • péče o permanentní katetry, cévkování u žen
 • podání kyslíku pomoci oxygenátoru
 • komplexní ošetřovatelská péče
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • edukace, psychická podpora pacienta, rodiny

Poskytované zdravotní výkony

 • komplexní domácí zdravotní péče
 • měření fyziologických funkcí (krevní tlak, tep,...), dohled při podávání léků
 • ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran
 • péče o stomie
 • cévkování žen
 • péče o permanentní katetr u mužů a žen
 • aplikace injekcí, aplikace infuzí
 • aplikace inzulínu
 • zácvik při aplikaci inzulínu pacienta či rodinných příslušníků
 • měření glykémie glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • ošetřovatelská rehabilitace, prevence kontraktur a poruch kožní integrity
 • nácvik soběstačnosti a sebepéče
 • aplikace očistného klyzma
 • aplikace opiátů
 • edukace pacienta a jeho rodiny o životosprávě, léčebném a pitném režimu
 • zajištění výživy sondou
 • sledování celkového zdravotního stavu

Dokumenty ke stažení

Články domácí zdravotní péče

Farní charita Litoměřice mění název
27. července 2021 Obecné články

Farní charita Litoměřice mění název

Od 16. července mění Farní charita Litoměřice svůj název. Nově ji budete vídat pod označením
Charita Litoměřice.

Inovační řešení ve Farní charitě Litoměřice
2. července 2021 Pobytové služby pro seniory

Inovační řešení ve Farní charitě Litoměřice

Farní charita Litoměřice vstoupila do spolupráce v rámci inovačního modelu D-CARE

Specializovaná rehabilitační péče v domácím prostředí
27. května 2021 Domácí zdravotní péče

Specializovaná rehabilitační péče v domácím prostředí

Pro imobilní osoby, které se nemohou dostavit na ambulantní ošetření, zajišťuje Farní charita Litoměřice rovněž službu rehabilitace v domácím prostředí. Jedná se o velmi individuální péči zaměřenou na potřeby klienta a jeho rodiny.

Respirátory pro seniory
20. dubna 2021 Domácí zdravotní péče

Respirátory pro seniory

Poděkování za darování ochranných pomůcek pro seniory

31. března 2021 Pobytové služby pro seniory

Poděkování dárcům podporujících naše poslání

Farní charita Litoměřice má krásné poslání, týkající se pomoci lidem, kteří to potřebují. Ať už se to týká lidí v důchodovém věku či osob bez rodinného zázemí nebo ve finanční tísni. Tuto činnost velmi rádi vykonáváme, neboť nás naplňuje. Je zde ovšem jeden důležitý faktor, bez kterého by naše činnost byla velmi ztížena. Tento faktor jsou finanční a materiální prostředky. Naštěstí existuje mnoho dárců z řad malých či velkých organizací i jednotlivých občanů, kteří naší práci podporují.