Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je služba zdravotní a je určena pro krátkodobé i dlouhodobé klienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemocniční péči a mohou být léčeni v domácnosti. Služba je poskytována na základě indikace (poukaz na péči) praktického lékaře nebo nemocnice registrovanými zdravotními sestrami. Klient za službu neplatí, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

chops

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče (tzv. home care) - domácí péče je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí. Je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Tuto službu provádějí zdravotní sestry, které splňují kvalifikační předpoklady pro výkon práce v terénu (registrace). Umožňujeme tak lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí. Snažíme se o zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta. Součástí Domácí zdravotní péče je také nácvik soběstačnosti a sebepéče. Cílem je zlepšení kvality života pacientů, eventuálně důstojné zakončení života v domácím prostředí. Součástí je také péče o pacienty v terminálním stádiu života a domácí hospicová péče.

Naše zařízení je registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení, jehož náplní je zajišťování tzv. domácí péče (home care). Jedná se o dlouhodobý trend ve zdravotnictví, kdy se dává přednost léčbě v domácím prostředí před ústavním zařízením; rovněž doba hospitalizace v nemocnicích se zkracuje a doléčování potom probíhá doma. Vychází se přitom z předpokladu, že zvláště naši starší spoluobčané nechtějí opouštět své domácí prostředí – mimo domov ztrácejí svou psychickou rovnováhu, což se odráží i na jejich zdravotním stavu. K výkonům domácí zdravotní péče není nutný písemný souhlas pacienta. Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění neposkytujeme. Občanům, kteří se obtížně orientují v dnešním zdravotním a sociální systému, jsme připraveni bezplatně poradit, případně zprostředkovat další pomoc.

Provozní doba Domácí zdravotní péče je v čase 7:00 - 15:30 nebo dle indikace lékaře pondělí až neděle 0:00 - 24:00.

Paliativní a domácí hospicová péče

Je poskytována za účelem zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Je poskytována zdravotními sestrami s dostupností 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zdravotní sestry spolupracují s praktickými lékaři, pečovatelskou službou, sociálním pracovníkem, pastoračním asistentem a knězem. Nedílnou součástí je spolupráce s nutriční poradnou a ambulancí bolesti, pokud je již pacient registrován. Na charitě je možné si i zapůjčit kompenzační pomůcky.

Ošetřovatelskou paliativní péči indikuje registrující praktický lékař, ambulantní specialista (lékař paliativní medicíny, léčby bolesti, onkolog, geriatr, neurolog aj.) nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na dobu 14 dnů po propuštění z nemocnice.

Časté dotazy

Kdo může požádat o domácí zdravotní péči?

O domácí péči může požádat každý, který potřebuje zdravotní péči, která se dá řešit v domácích podmínkách. Viz sekce Prováděné úkony, Poskytované zdravotní výkony

Kolik za domácí zdravotní péči zaplatím?

Tato služba je hrazená ze zdravotního pojištění, takže si zdravotní sestry žádají zdravotní pojišťovnu o úhradu výkonů.

Co musím udělat, pokud chci domácí zdravotní péči?

Nejdůležitější je komunikace s Vaším praktickým lékařem, který indikuje zdravotní zákroky a stejně tak i frekvenci v rámci ORP poukazu. Následně se lékař musí s námi spojit.  Je možné využít při komunikaci i náš zdravotní personál, který pohovoří s lékařem společně s Vámi. 

Prováděné úkony

 • měření fyziologických funkcí
 • měření glykémie glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • aplikace s. c., i. m. injekcí, opiátů, aplikace i. v., s. c. infuzí
 • ošetření a převazy ran, dekubitů
 • péče o stomie, tracheostomie
 • péče o drény, žaludeční sondy
 • péče o permanentní katetry, cévkování u žen
 • podání kyslíku pomoci oxygenátoru
 • komplexní ošetřovatelská péče
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • edukace, psychická podpora pacienta, rodiny

Poskytované zdravotní výkony

 • komplexní domácí zdravotní péče
 • měření fyziologických funkcí (krevní tlak, tep,...), dohled při podávání léků
 • ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran
 • péče o stomie
 • cévkování žen
 • péče o permanentní katetr u mužů a žen
 • aplikace injekcí, aplikace infuzí
 • aplikace inzulínu
 • zácvik při aplikaci inzulínu pacienta či rodinných příslušníků
 • měření glykémie glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • ošetřovatelská rehabilitace, prevence kontraktur a poruch kožní integrity
 • nácvik soběstačnosti a sebepéče
 • aplikace očistného klyzma
 • aplikace opiátů
 • edukace pacienta a jeho rodiny o životosprávě, léčebném a pitném režimu
 • zajištění výživy sondou
 • sledování celkového zdravotního stavu

Dokumenty ke stažení

Články domácí zdravotní péče

Technologie 3.generace gLabs v Charitě Litoměřice
4. dubna 2022 Obecné články

Technologie 3.generace gLabs v Charitě Litoměřice

Domov na Dómském pahorku a Domov se zvláštním režimem sv. Zdislava  Charity Litoměřice získali od Diecézní charity Litoměřice POCT přístroje s rychlou diagnostikou INR. Jedná se o přesný a vysoce spolehlivý zdravotnický přístroj. Výsledky poskytuje do dvou minut. Přístroj  používají rovněž lékaři, pediatři diabetologové, hematologové, nemocnice a další zdravotnická zařízení. Přístroj je výrobek společnosti s celosvětovou působností Micropoint Bioscience.

Charita Litoměřice slaví Světový den sociální práce
16. března 2022 Obecné články

Charita Litoměřice slaví Světový den sociální práce

Světový den sociální práce se každoročně slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její význam. Letošní připomenutí nelehké práce všech pracovníků v sociálních službách je pod vlivem událostí posledních dvou let , které byly ve znamení koronaviru o to důležitější.

Profesionální rozvoj ve službách Charity Litoměřice
11. prosince 2021 Obecné články

Profesionální rozvoj ve službách Charity Litoměřice

S růstem ambulantní specializované paliativní péče v našich službách souvisí také potřeba zajištění kvalitního dlouhodobého profesního rozvoje v sekci pečovatelů a zdravotníků. 

Technologie 3. generace v Domácí péči Charity Litoměřice
26. října 2021 Obecné články

Technologie 3. generace v Domácí péči Charity Litoměřice

Domácí zdravotní péče Charity Litoměřice si pořídila POCT přístroje s rychlou diagnostikou INR. Je přesný a vysoce spolehlivý. Výsledky poskytuje do dvou minut. Přístroj používají rovněž lékaři, pediatři, diabetologové, hematologové, nemocnice a další zdravotnická zařízení. Přístroj jsme pořídili od společnosti s celosvětovou působností Micropoint Bioscience.

Odborná přednáška o Charitě Litoměřice na ZŠ Ladova Litoměřice
26. října 2021 Obecné články

Odborná přednáška o Charitě Litoměřice na ZŠ Ladova Litoměřice

V polovině října proběhla odborná prezentace naší práce u žáků osmé třídy základní školy Ladova. Vrchní sestra Domácí zdravotní péče představila působení Charity Litoměřice v regionu. Žáci ve škole probírají Volbu povolání, představu a realitu v předmětu Člověk a svět práce. Na toto téma přijela vrchní sestra představit Charitu Litoměřice, hlavně práci všeobecné sestry v Domácí zdravotní péči.