Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

logo-irop-3

Název projektu: Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
Realizace: od 6. 10. 2016 do 31.8. 2018
Žadatel: Charita Litoměřice
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kučera
Partner projektu: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Celkové zp. náklady: 3.413.219,50 Kč
Program: IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1
06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002152

Hlavním cílem projektu bylo prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu.

Předmětem projektu pak byl nákup nemovitosti, ve které středisko již dlouhodobě fungovalo a poskytovalo sociální služby a dále nákup vybavení s cílem zvýšit úroveň kvality poskytovaných služeb a materiálně-technickou základnu žadatele. Služby, které jsou v nemovitosti poskytovány a byly předmětem projektu:

 •  azylový dům;
 • noclehárna;
 • nízkoprahové denní centrum;
 • terénní program.

Jednotlivými dílčími cíli projektu tedy bylo:

 • zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
 • vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty;
 • optimalizace podmínek pro poskytování služeb;
 • zvýšení materiálně technické základny žadatele;
 • vytvoření podmínek pro další rozvoj střediska;
 • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
 • zvýšení zaměstnanosti.

Výstupem projektu vedoucím ke zlepšení infrastruktury a nabídky sociálních služeb v území je:

 • vybavení nutné ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a k zabránění jejího snižování vlivem fyzického chátrání stávajícího vybavení.
 • pořízení osobního automobilu pro výkon terénní služby.

Jaký problém projekt řeší:

Primárním problémem, k jehož eliminaci měla realizace projektu přispět, bylo snižování nerovností, podpora sociálního začleňování a zvyšování zaměstnanosti. Do této oblasti je investováno množství prostředků nejen prostřednictvím programů EU, ale i z národních zdrojů a dokonce zdrojů soukromých. To vše se děje v souladu s myšlenkou, že prostředky vynaložené na prevenci sociálně patologických jevů na jedné straně, představují na straně druhé uspořené prostředky v souvislosti s represemi, vymáháním práva, uplatňováním sankcí, odstraňováním škod, výdaji na zdravotní péči atp. Úspěšnost takové prevence podmiňuje celá řada, mnohdy zdánlivě nevýznamných faktorů, na jejichž pozitivní ovlivnění se projekt zaměřuje.

Významným problémem, který realizace projektu vyřeší je odstranění provozní nejistoty a stabilizace činnosti Střediska. Poskytovatel služby je ve stávajícím domě v nájemním vztahu. Tento stav je spojen s určitou provozní nejistotou. Majitel nemovitosti může dospět k rozhodnutí, že je třeba nájemné zvýšit, nebo že už si dále nepřeje, aby byla služba v jeho nemovitosti dále poskytována. Zároveň v této situaci existuje problém zhodnocení majetku.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je zvýšení kvality služeb centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího potřebám klientů a přiblížení standardům 21. století. Zvýšení úrovně kvality je možné spatřovat v pořízení vybavení, které je pro činnost střediska a pro poskytování služeb v odpovídající úrovni nezbytné. Zároveň došlo k vytvoření prostředí, které umožnuje další rozvoj střediska a úrovně kvality služeb. Středisko nabídne plně vybavené prostory vyznačující se odpovídajícím komfortem, ale především účelností a funkčností tak, aby byla podpořena snaha o dosažení hlavního cíle.