Modernizace a rozšíření vozového parku terénní pečovatelské služby Farní charity Litoměřice

irop-3

Název projektu: Modernizace a rozšíření vozového parku terénní pečovatelské služby Farní charity Litoměřice
Realizace: 13. 10. 2021 – 30. 12. 2022
Žadatel: Charita Litoměřice
Zodpovědná osoba: Mgr. Jan Kučera
Celkové zp. náklady: 6 545 000 Kč
Dotační program: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností - SC 6.1
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016465

Hlavním cílem předkládaného projektu je investicí do sociální infrastruktury vytvořit mobilní zázemí pro rozšíření poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby pro osoby se zdravotním postižením a osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a posílit tak mimo jiné schopnost sociálních služeb reagovat na krizi související s pandemií COVID-19.

Realizací projektu dojde na území města Litoměřice a v okolních obcích:

 • k významnému rozšíření poskytování kvalitní terénní pečovatelské služby,
 • ke zkvalitnění nabídky a rozvoji sociálních služeb,
 • ke zvýšení možnosti úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, čímž se přispěje ke zvyšování zaměstnanosti v regionu.

Cíle projektu bude dosaženo nákupem 7 automobilů, které rozšíří a zkvalitní stávající vozový park týmu pečovatelské služby žadatele.

V rámci projektu tak vznikne kvalitní mobilní zázemí pro tým pečovatelské služby, které v současné době podle přepočtených pracovních míst dosahuje počtu 17,5 pracovníků.

Dílčí cíle projektu je možné definovat následovně:

 • zvýšení dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací,
 • zvýšení kvality poskytované pečovatelské služby,
 • zvýšení kvality poskytování soc. služeb v regionu s vysokou koncentrací osob soc. vyloučených a osob ohrožených soc. vyloučením,
 • vybudování odpovídajícího mobilního zázemí pro pracovníky a klienty poskytovatele soc. služeb,
 • rozšíření a zvýšení kvality materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století,
 • odpovídající pozitivní vliv na proces soc. inkluze a množství soc. patologie,
 • zvýšení zaměstnanosti z řad cílových skupin projektu.

Realizace projektu přinese:

 • významné zvýšení dostupnosti terénní péče s lepší možností řešení případných krizových a nenadálých situací, kdy projekt reaguje na rozšíření kapacity a rozsahu služby,
 • zvýšení kvality a efektivity poskytovaní pečovatelské služby,
 • průměrné snížení nákladů na provoz jednoho vozu díky pořízení energeticky úsporným vozům,
 • možnost integrace souvisejících služeb poskytovaných žadatelem,
 • snížení rozdílů v úrovni zajištění a poskytování služeb, které zejména ve venkovských oblastech panují mezi jednotlivými regiony Ústeckého kraje, ORP Litoměřice a malých obcí v okolí Litoměřic,
 • pro osoby z cílových skupin obecně:
  • usnadnění návratu do plnohodnotného života,
  • zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce.

Projekt „Modernizace a rozšíření vozového parku terénní pečovatelské služby Farní charity Litoměřice“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Plakát - Modernizace a rozšíření