Farní charita Litoměřice mění název
27. července 2021 Obecné články

Farní charita Litoměřice mění název

Od 16. července mění Farní charita Litoměřice svůj název. Nově ji budete vídat pod označením
Charita Litoměřice.

Jedná se o změnu, která vychází z rozhodnutí Charity Česká republika sjednotit názvy všech Charit působících na regionální úrovni.  Charita České republiky si od sjednocení názvů slibuje srozumitelnější strukturu sítě charitních organizaci pro veřejnost. „Různorodost názvů jednotlivých organizací byla pro veřejnost matoucí, charitní organizace nosily označení Oblastní, Městská nebo Farní, přestože jejich působnost i postavení v hierarchii sítě byla stejná. Věřím, že sjednocením názvů dojde i k určitému sjednocení vnímání charitních organizací jako celku a pro koncového uživatele bude snadnější najít tu správnou charitní organizaci ve svém regionu“ sdělila ředitelka Farní charity Litoměřice Karolina Wankovská. Jedinými charitními organizace, které si svůj název ponechávají, jsou Diecésní a Arcidiecésní charity. Ty v rámci sítě vykonávají určitou koordinační funkci charitám působících na území dané diecése a mají tedy i specifické postavení.  V Litoměřicích se tak nadále budeme setkávat se oběma charitami, a to jak s Diecésní charitou Litoměřice, tak Charitou Litoměřice, doposavad známou pod označením Farní charita Litoměřice.

V souvislosti se změnou názvu dochází ke změně vizuální identity všech charitních organizací působících v České republice. Ani v tomto případě se nejedná o nikterak zásadní změny. Základní grafický prvek, kterým je u veřejnosti již zažitý plamenný kříž, zůstává. Je to znak, kterým se identifikují Charity po celém světě. Pouze dochází k jeho grafickému zjednodušení v souladu s trendy moderní vizuální identity. „Změna vizuální identity u tak velké organizace jakým litoměřická charita je, představuje poměrně náročný proces, který zahrnuje úpravu všech materiálů a nejrůznějších označení, kde se staré logo vyskytuje. Nicméně my tuto změnu vítáme, protože vnímáme, že naše organizace se neustále rozvíjí a posouvá v souladu s novými společenskými i profesními trendy, a modernizace vizuální identity je nedílnou součástí tohoto vývojového procesu“ doplnila Karolina Wankovská.

Farní charita Litoměřice je nestátní neziskovou organizací a je součástí rozsáhlé sítě 348 oblastních charit, které se na regionální úrovni sdružují do dvou arcidiecézních a šesti diecézních charit. Svou strukturou kopíruje Charita ČR církevní hierarchii. Charita Litoměřice tak nepředstavuje individuální subjekt, ale skutečně významného aktéra na poli sociálních služeb, podpory sociálního začleňování a boje proti nerovnosti a znevýhodnění. Jejím posláním je v souladu s křesťanskými hodnotami římskokatolické církve, pomáhat bližním bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Provozuje několik středisek, které poskytují služby různým cílovým skupinám. Dům P. Marie Pomocné, kde je provozováno nízkoprahové denní centrum, noclehárna a azylový dům, je určen pro osoby bez přístřeší. V dalších zařízeních jsou poskytovány služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se jak o služby pobytové (Domov na Dómském pahorku, Charitní domov sv. Zdislava, tak terénní (Pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba a terénní program). Cílem poskytovaných služeb je zvýšení kvality života klientů a pomoc s řešením jejich krizových situací, které nedovedou sami řešit. Charita Litoměřice je současně významným zaměstnavatelem v regionu, kdy v samotných Litoměřicích zaměstnává více jak 200 lidí.

Mgr. Karolína Wankovská DiS.

ředitelka Charity Litoměřice
Tel.: 739 173 222 E-mail: 68Ey27d7Tpnx1~lk68m%C-~l-frBZ194YanBZd54Ys