Poradna pro handicapované
Obsah projektu

Proč projekt vznikl:

Projekt reaguje, na zvýšení konkurenceschopnosti osob se zdravotním postižením jde o začlenění CS na trh práce. V reakci na sílící boj o pracovní místa v regionu zasaženým dlouhodobou nezaměstnaností pomůžeme znevýhodněným osobám získat kvalitní a dlouhodobé zaměstnání, naučíme je pracovním návykům, získají odborné dovednosti a znalosti pro výkon profese, zvýšíme motivaci, odpovědnost k jejich přístupu k práci. Vše s ohledem na jejich zdravotní hendikep.

Cíl projektu:

Cílem je zapojit osoby se zdravotním postižením, jež jsou v evidenci UP popřípadě OSSZ, na trh práce. U osob, u nichž účast v projektu nepovede přímo k získání pracovního uplatnění, alespoň co nejvíce eliminovat hendikepy v oblasti uplatnitelnosti na pracovním trhu, zlepšení sebepoznání, sebejistoty, sebevědomí vedoucí k jejich pracovnímu uplatnění.

Realizace projektu:

Projekt se tak snaží zaměřit na problematické aspekty CS a v několika na sebe navazujících etapách některé eliminovat. Díky ucelenému komplexu aktivit, který zahrnuje motivačně a aktivizačně poradenský program, Job poradnu pro osoby s hendikepem, rekvalifikaci, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti zvýšíme zaměstnanost cílové skupiny, pomocí komplexní realizace jednotlivých aktivit s ohledem na individuální potřeby účastníka projektu. Posílíme sociální integraci CS na trhu práce tím, že budeme odstraňovat překážky, které znesnadňují jejích rovnocenný vstup a udržení na trhu práce.

Dále mohou klienti využít dalších dvou členů realizačního týmu. Psychologa, který jim pomůže lépe se začlenit a nasměrovat jejich začínající snahy v seberozvoji a právníka, který jim je k dispozici v oblasti pracovního práva, či případné nutnosti poradit jim v jejich nepříznivých finančních situacích, ve kterých se někteří nacházejí. V poslední fázi bude účastník projektu ideálně umístěn na trh práce, podpoříme CS dotací v rámci nástroje dotovaného pracovního místa na 12 měsíců. Projekt je koncipován tak, aby CS byla lépe připravená využít svůj individuální potenciál.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním omezením (OZP, ZZ), kteří jsou většinou dlouhodobě nezaměstnaní a jsou evidování na UP. Podmínkou je mít lékařem a následně OSSZ nebo UP potvrzenou invaliditu I. až III. st. a nesmí být v důchodovém věku. Jiná další kritéria projekt neobsahuje a snaží se tak zaručit horizontální principy a nebere proto ohled na pohlaví, etnickou či politickou příslušnost, náboženské vyznání a sexuální orientaci. Všichni budou mít stejný nárok na pomoc a podporu projektu, vyjádření i další spolupráci.

Klíčové aktivity:

KA 01 Výběr účastníků projektu doplňková aktivita KA 02

KA 02 Motivační a aktivizační poradenský program

KA 03 Job poradna pro osoby s handicapem

KA 04 Rekvalifikace - vzdělávací kurz

KA 05 Finanční gramotnost

KA 06 Dotovaná pracovní místa

KA 07 Spolupráce se zaměstnavateli

Dílčí cíle projektu:

Realizací projektu se dosáhne především:

  • nalezení pracovního místa pro OZP a ZZ
  • zlepšení sociální situace klienta v případě splnění všech podmínek
  • zvýšení potřeby začlenit se do společnosti
  • pozitivnějšího vnímání svého okolí a lepší přijetí své situace
  • osobnostního rozvoje a rozvoje komunikace ve společnosti
  • naučení se lepšího hospodaření s penězi v rámci kurzů finanční gramotnosti
  • pozvednutí vlastní sebehodnoty a sebeúcty k aktivizaci hodnot
  • znovu získání běžných životních procesů

Výsledková hodnota projektu:

Na konci projektu získá klient, ideálně na dobu 12 měsíců, pracovní místo, které bude podpořeno z finanční dotace z fondů EU a MPSV ČR, kterou právě k tomuto účelu projekt získal. Další hodnotou je absolvování rekvalifikačního kurzu, který může klient využít pro svůj osobní rozvoj a rozšíření svých dovedností. Tímto získá vyšší hodnotu na trhu práce.

Realizační tým projektu:

Klára Drábková – cretor a kouč

Mgr. Jan Kučera – kouč

Radka Velitšová – finanční manažerka

Mgr. Karolína Wankovská DiS – koordinátorka projektu, SZ